Onze expertise

Het succes van MULTI is gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde expertise:

In eerste instantie hebben we deze expertise nodig om uw situatie goed te kunnen begrijpen,
ten tweede is expertise noodzakelijk om eender welk project tot een goed einde te kunnen brengen.

Onze visie op expertise steunt op 3 domeinen

. absolute focus op engineering
. diensten aanbieden over de volledige levenscyclus
. ontwikkelen van competenties binnen diverse disciplines

page_expertise_engineering

Engineering

definitie:

Engineering is voor Multi het creatief en grenzeloos toepassen van onze technische know-how, onze opgebouwde ervaring en de bestaande wetenschappelijke kennis om gereedschappen, machines, structuren, systemen en processen zowel te ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, exploiteren en te onderhouden. Dit doen wij door steeds het optimale evenwicht te zoeken voor de belangen nu en in de toekomst van zowel onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij rondom ons waarbij veiligheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidszin essentiële waarden zijn.

 • Vrij vertaald naar “Engineers Council for Professional Development” (ECPD, de voorganger van ABET)

Zoals u kan lezen, beperkt engineering zich dus niet tot enkel het ontwerpen van nieuwe constructies of machines, maar is engineering een activiteit die veel omvat, binnen onze focus kunnen wij dan ook een breed pallet aan Engineering Services aanbieden.

page_expertise_levenscyclus

Levenscyclus

Engineering Services gedurende de ganse product life cycle van uw assets

U kan beroep doen op MULTI in elke fase van uw project gezien wij over de ganse product life cycle expertise in huis hebben.

Typisch onderscheiden wij volgende fases:

TENDER - DESIGN - PROCUREMENT - CONSTRUCTION - OPERATIONS & MAINTENANCE - DECOMMISSIONING

Per sector kan de terminologie wat verschillen, maar het concept geldt overal.

Vaak wordt naar het geheel van deze fases verwezen als de product life cycle, wanneer men spreekt over project life cycle, heeft men het meestal over design, procurement en construction.

Tender

Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, die op basis van factorenafweging wordt verleend of verstrekt. Factoren zijn vaak prijs en/of kwaliteit.

Behoren tot deze fase:

 • Research en Development
 • Opmaken van bestekken

Design

Het uitwerken van de specificaties van een object zodat dit geproduceerd kan worden.

 • Concept Design
 • Basic Design
 • Detailed Design

Procurement

Procurement is het ganse proces van het verwerven of aankopen van goederen en diensten.

De gerelateerde processen bevatten de voorbereiding en het in processen gieten van de vraag, alsook de ontvangst, goedkeuring en betaling.
Volgende activiteiten zijn onderwerp van het procurement proces:
(1) aankoop planning
(2) standaardisatie
(3) uitwerken specificatie
(4) onderzoeken en selecteren van leveranciers
(5) waarde analyse
(6) financiering
(7) prijsonderhandeling
(8) aankopen
(9) contract management en administratie
(10) beheer van stock en opslagruimtes alsook
(11) beheer van overschotten en afval

Construction

De levensfase ‘Constructie’ (Construction) is gerelateerd aan het bouwen, construeren van installaties. Belangrijke onderdelen in deze

fase zijn:

 • construction management
 • planning
 • safety
 • quality control
 • inspectie

Operations & maintenance

De levensfase O&M gaat over het gebruiken en onderhouden van constructies, machines, installaties. Heel wat engineeringactiviteiten vinden plaats tijdens het gebruik van installaties, bv. re-engineering met oog op productieverbeteringen en preventief onderhoud. Voor bepaalde installaties dient er op regelmatige basis een groot onderhoud of een revisie te gebeuren. In dit geval is het steeds de doelstelling van engineering om het productieproces zo kort mogelijk te verstoren.

In dit geval spreken we over Turn Around management, Shut Down management.

Decommissioning

De afbraak of het verwijderen van een installatie met aandacht voor veiligheid, milieu en zonder te veel te interveniëren in lopende productieprocessen.<

page_expertise_disciplines

Disciplines

​MULTI ontwikkelt competenties binnen verschillende disciplines

Om richting te kunnen geven aan de ontwikkeling van onze medewerkers, organiseren wij onze expertise rond diverse disciplines:
Typisch zijn er telkens medewerkers die zich specialiseren in constructief ontwerp, anderen kiezen voor werktuigbouw en nog anderen gaan voor projectmanagement in de brede zin.

U kan hiervan meer detail vinden per business unit:

industrie
bouw en infra
maritiem & offshore

Binnen elk van deze disciplines kunnen wij een andere diepgang aanbieden, rond sommige diensten hebben wij een competence center in-huis, voor andere disciplines hebben wij een groot netwerk dat wij snel kunnen inschakelen.

Dit alles uiteraard om de meest gepaste oplossing te kunnen bieden binnen uw situatie.

Certificaten

MULTI beschikt over volgende certificaten

BELGIE

Temse

VCA

Certificaat Kwaliteitslabel Certified Member Projectsourcing

THE NETHERLANDS

Vlissingen
NEN 4400-1

Breda
NEN 4400-1 + ISO
VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
NEN 4400-1: een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk
ISO: een internationaal keurmerk voor kwaliteit

Beleidsverklaring Breda

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering